Anna Karenina (2012)

(via thespiritsoftheage)

©AK